Mẫu quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

1 26

Mẫu quyết định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu quyết định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, thông tin người bị áp dụng biện pháp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh như sau:

1………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ............./QĐ-UBND

…………., ngày tháng năm 20 ….

QUYẾT ĐỊNH
Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

2 …………………………………………

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 6/6/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Công an quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với ông/bà. 3 do Ủy ban nhân dân4 lập;

Căn cứ văn bản đề nghị của Hội đồng tư vấn về việc đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với ông/bà ………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với ông/bà: ……………………………….

Sinh ngày: .../.../...; Nghề nghiệp: ........................................................

Dân tộc ............................................... Nơi cư trú: …..........................

Hành vi vi phạm5: ............................................................................…

Điều 2. Thời hạn chấp hành Quyết định là tháng, kể từ ngày người có Quyết định này chấp hành Quyết định tại cơ sở chữa bệnh;

Điều 3. Nơi chấp hành Quyết định: Trung tâm ....................................

Điều 4. Người được đưa vào cơ sở chữa bệnh hoặc đại diện hợp pháp của họ có quyền khiếu nại, khởi kiện Quyết định này theo quy định của Pháp luật.

Điều 5. Giám đốc Trung tâm , Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ………………………………, Thủ trưởng cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Công an huyện, ông/bà và cha/mẹ, người giám hộ của ông/bà (trong trường hợp người được đưa vào Trung tâm là người chưa thành niên) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu ……

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký tên, đóng dấu)

1 UBND cấp huyện

2 Thẩm quyền ban hành Quyết định

3 Tên người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

4 UBND cấp xã

5 Ghi rõ hành vi vi phạm pháp luật về hành chính

Mẫu quyết định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu quyết định về việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

Đánh giá bài viết
1 26
Thủ tục hành chính Xem thêm