Mẫu quyết định ban hành

1 4.814

Mẫu quyết định ban hành

Mẫu quyết định ban hành là mẫu quyết định ban hành một điều khoản hoặc việc nào đó của công ty. Mẫu được các công ty, doanh nghiệp sử dụng khi ban quản trị của công ty ban hành một quyết định nào đó cần các phòng ban, cá nhân thực hiện. Mẫu lấy Luật doanh nghiệp và các điều khoản của công ty làm căn cứ, giúp các phòng ban thuận tiện hơn trong việc lưu giữ và tìm kiếm. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về mẫu quyết định ban hành tại đây.

Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ

Mẫu quyết định khen thưởng

Mẫu quyết định thuyên chuyển công tác

Mẫu quyết định ban hành

Mẫu quyết định ban hành

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định ban hành như sau:

CÔNG TY .................

...................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Số: .........../........./QĐ- ............, ngày.......tháng.......năm........

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Ban hành ........................

CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ..............;

- Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty ..................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành ....................... theo ................. đính kèm.

Điều 2: Kể từ ngày được ban hành ............, nhân sự thuộc các phòng thực hiện công việc được phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty, trước Trưởng Bộ phận, quản lý trực tiếp và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty ................và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Các Ông/bà có tên trên và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện)

- Lưu HCNS

CÔNG TY

 

 

Đánh giá bài viết
1 4.814
Thủ tục hành chính Xem thêm