Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ

2 18.835

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ là mẫu quyết định của ban giám đốc công ty về việc bổ nhiệm chức vụ cho cán bộ trong doanh nghiệp. Mẫu quyết định bổ nhiệm gồm các nội dung: tên đơn vị, số quyết định, nội dung quyết định, thủ trưởng ký tên... Mẫu lấy quyết định thành lập của cơ quan doanh nghiệp làm căn cứ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ tại đây.

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc

Mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ như sau:

[TÊN ĐƠN VỊ]

 

 CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-------------------------- 

Số: [SỐ QĐ]

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

[CHỨC DANH] [TÊN CQ]

- Căn cứ vào quyết định thành lập (căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày [] nếu là cơ quan dân cử);

- Xét đề nghị của [TÊN] [CHỨC DANH];

- Xét phẩm chất và năng lực của cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (Bà) [TÊN] chức vụ [CHỨC VỤ] [TÊN CQ];

Điều 2. Ông (bà) Chánh Văn phòng (Trưởng phòng hành chính), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và Ông (bà) [TÊN] chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều;

- Lưu văn thư.               

THỦ TRƯỞNG

Đánh giá bài viết
2 18.835
Việc làm - Nhân sự Xem thêm