Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ

Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ là gì? Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ là gì?

Khi công ty bổ nhiệm, đề cử một cá nhân vào vị trí mới thì công ty sẽ phải ra quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ. Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ thường được sử dụng khi quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng....... Mời bạn tham khảo và tải về mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ tại đây.

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ

Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định bổ nhiệm như sau, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây:

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------- 

.................., ngày......tháng.......năm.....

QUYẾT ĐỊNH
  V/v bổ nhiệm chức vụ

Giám đốc Công ty TNHH.........................................

- Căn cứ giấy phép thành lập của UBND Tỉnh/Tp.......................................................

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty TNHH...........................................................

- Xét phẩm chất và năng lực của nhân viên...............................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm Ông (Bà) ................................... giữ chức vụ................................

Kể từ ngày ...................................................................................................................

Điều 2. Các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-

-

-

Giám đốc
(Ký và đóng dấu)

Mẫu 2

CÔNG TY .....................
........................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Số: ............./......../QĐ- ............., ngày ...... tháng ..... năm .....

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Bổ nhiệm ...............

CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ...............;

- Xét năng lực và phẩm chất của Ông ......................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông ............... Làm ............... Công ty .................. kể từ ngày ...... tháng ...... năm .....

Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, Ông ........................... có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Trưởng Phòng, Giám đốc Trung tâm, và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông .................................. và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện)

- Lưu HCNS

CÔNG TY

 

 

Trên đây là mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ mới nhất VnDoc đã gửi đến các bạn. Mời các bạn tham khảo thêm các biểu mẫu khác trên chuyên mục Biểu mẫu của VnDoc để lựa chọn cho mình những mẫu quyết định, các loại biểu mẫu đơn... phù hợp với nhu cầu của mình nhé.

Đánh giá bài viết
11 189.319
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm