Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòngbiểu mẫu hành chính nhân sự thường được sử dụng trong các công ty, cơ quan nhà nước. Việc bổ sung, điều chỉnh nhân sự chủ chốt trong mỗi doanh nghiệp là một trong những quyết định quan trọng vì vậy phải có sự đồng ý của Ban lãnh đạo công ty và phải có Quyết định bổ nhiệm của Giám đốc. VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng/kế toán trưởng công ty để các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo thêm:

1. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

CÔNG TY................... CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:.../2020/QĐ-... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ........o0o........

..............., ngày … tháng … năm.........

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY.....................
V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ......................

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
 • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.........................;
 • Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty...........................;
 • Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;
 • Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông/Bà: ………………………….. Giới tính: ……………

Sinh ngày: …./…./…. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu: ……............

Nơi cấp: ....................….. Ngày cấp: …/…/….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty ………………………………

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

 • Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;
 • Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;
 • Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;
 • Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

- Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

2. Mẫu Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng, trưởng phòng

Nội dung mẫu Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng, trưởng phòng

Quyết định Bổ nhiệm Kế toán trưởng, trưởng phòng cần trình bày rõ các nội dung như sau:

Các phần theo quy định chung của văn bản Quyết định: Tên công ty, số hiệu, thời gian, trích yếu, các căn cứ liên quan, chữ ký của người có thẩm quyền phê duyệt Quyết định

Về nội dung: Bản quyết định cần ghi đầy đủ thông tin cơ bản của người được bổ nhiệm, số CMND, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ thường trú, chức vụ người được bổ nhiệm đang giữ và chức vụ được bổ nhiệm. Đồng thời, các bạn cần nêu rõ các điều về nghĩa vụ mà người được bổ nhiệm cần thực hiện.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

Mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

CÔNG TY …………….
-----------------

Số:.......... - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

......, ngày ........ tháng........ năm.....

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng
__________________

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY …………………………….

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………………...............................…;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty…………………………………………….........…....;

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………………………………….................................

CMND số ………………………………………………….....................................

Nơi cấp:………………….......………Ngày cấp: …………………………………….

Địa chỉ thường trú.…………………………...............………………………………............

Giữ chức vụ kế toán trưởng, trưởng phòng………….. công ty, phụ trách chuyên môn ………….…......

Điều 2: Ông/Bà ……………………...............….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch

3. Khi nào sử dụng mẫu Quyết định bổ nhiệm?

Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ thường được sử dụng khi có quyết định bổ nhiệm đối với chức vụ Trưởng phòng, quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Tổ trưởng chuyên môn…

Mẫu quyết định được đưa ra sau khi đã có ý kiến thống nhất và có kết quả sau đợt lấy phiếu tín nhiệm và bình bầu của các cá nhân trong công ty/ cơ quan.

4. Cách viết và trình bày Quyết định bổ nhiệm

Quyết định bổ nhiệm bất kỳ vị trí nào đều có tính quy phạm về pháp lý, vì thế cần được trình bày rõ ràng, có đầy đủ các thông tin quan trọng liên quan đến những quyền lợi và trách nhiệm của người được quyết định.

Hình thức trình bày và nội dung của một văn bản Quyết định như sau:

a, Hình thức

Mẫu Quyết định bổ nhiệm bao gồm phầm mở đầu, phần nội dung và phần kết thúc:

Phần mở đầu bao gồm:

Quốc hiệu được ghi đúng theo quy định trình bày văn bản hành chính (Về cỡ chữ và kiểu chữ) – Cỡ chữ đối với dòng đầu tiên là 12 (hoặc 13) và được viết in hoa, bôi đậm. Đối với dòng thứ hai thì ghi in thường, bôi đậm và để hơn dòng đầu 1 cỡ chữ.

Tên quyết định và trích yếu

Tên giám đốc/ tổng giám đốc công ty

Các căn cứ liên quan

b, Nội dung

Nội dung mẫu Quyết định bổ nhiệm bao gồm các điều khoản điều kiện có liên quan đến chức vụ có hiệu lực đối với cá nhân được bổ nhiệm

c, Phần kết thúc

Phần kết thúc bao gồm nơi nhận và chữ ký của đại diện Ban Giám đốc, có chữ ký và đóng dấu.

Trên đây là mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng VnDoc đã chia sẻ với các bạn, còn rất nhiều biểu mẫu về việc làm - nhân sự khác các bạn có thể tham khảo thêm trên VnDoc. Các biểu mẫu, văn bản pháp luật thường xuyên được VnDoc cập nhật và chia sẻ miễn phí, các bạn chỉ việc tải về và sử dụng.

Đánh giá bài viết
65 301.452
Việc làm - Nhân sự Xem thêm