Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

65 245.732

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng - Việc bổ sung, điều chỉnh nhân sự chủ chốt trong mỗi doanh nghiệp là một trong những quyết định quan trọng vì vậy phải có sự đồng ý của Ban lãnh đạo công ty và phải có Quyết định bổ nhiệm của Giám đốc. VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng/kế toán trưởng công ty để các bạn tham khảo.

Quyết định bổ nhiệm

Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ

Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

Mời các bạn tham khảo bản text Quyết định về bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng 

CÔNG TY …………….
        -----------------


    Số:.......... - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

..........., ngày ........ tháng........ năm.....

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng
__________________

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY …………………………….

 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………………………………...............................…;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty…………………………………………….............................…....;

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ……………………………………………………………….................................

CMND số ……………………………………………………………………………….....................................

Nơi cấp:…………………………................………Ngày cấp: …………………………………………..........

Địa chỉ thường trú.……………………………………………...............………………………………............

Giữ chức vụ kế toán trưởng, trưởng phòng………….. công ty, phụ trách chuyên môn ………….…......

Điều 2: Ông/Bà ……………………...............….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
Chủ tịch HĐQT

Đánh giá bài viết
65 245.732
Việc làm - Nhân sự Xem thêm