Mẫu quyết định bổ nhiệm lại chức vụ

Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ

Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ. Mẫu quyết định nêu rõ người được bổ nhiệm, vị trí bổ nhiệm... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ như sau:

UBND TỈNH ................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: .........../QĐ-SGD&ĐT

................, ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại ......(1)....... .......(2).......

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(2)…………………………………..;

Căn cứ…………………………(2)………….………………………..;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm lại ông (bà) ..............(4)............. giữ chức vụ ......(1)....... .......(2)......., thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày ....... tháng ......năm ..........

Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Chánh Thanh tra Sở; Thủ trưởng ..........(2)............, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ........(4).......chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Sở Nội vụ (để b/c);

- .............(5)................;

- Lưu: VT, TCCB, (6).

GIÁM ĐỐC (7)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Chức vụ được bổ nhiệm.

(2) Tên Phòng, đơn vị.

(3) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

(4) Họ và tên, chức vụ người được bổ nhiệm.

(5) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ

Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ

Đánh giá bài viết
1 1.826
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm