Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán

Mẫu quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán dùng khi doanh nghiệp quyết định bổ nhiệm người đảm nhiệm công tác kế toán trong công ty. Đối với các doanh nghiệp chưa có kế toán trưởng thì việc bổ nhiệm người phụ trách kế toán là rất cần thiết. Mời các bạn tham khảo mẫu sau đây.

Nội dung cơ bản của Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán như sau:

Công ty …………..

Cộng hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014.

- Căn cứ giấy chứng nhận ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.............. ngày................

- Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Giám đốc Công ty.

- Căn cứ vào nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm người phụ trách kế toán)

Hà Nội, ngày tháng …. năm …..

Điều I:

Nay bổ nhiệm ông (bà)................................................

Sinh ngày:…………….tháng ………năm …………

CMND số : ……………… Cấp ngày:................................

Nơi cấp:................................................................

Địa chỉ cư trú:................................................................

Nghề nghiệp: Kế toán.

Giữ chức vụ: Người phụ trách kế toán của Công ty kể từ ngày ký quyết định.

Điều II:

Mức lương được hưởng: .............. (Có thể theo thỏa thuận)

Điều III: Trách nhiệm và quyền hạn

- Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty; thực hiện đầy đủ chức năng của người phụ trách kế toán .

- Giao dịch Ngân hàng, cơ quan thuế, kho bạc Nhà nước và các chức năng liên quan đến hệ thống kế toán Công ty .

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Công ty trên cương vị kế toán trưởng .

Điều IV: Các phòng ban Công ty và ông (bà)……………..căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

  • Cơ quan thuế…
  • Kho bạc Nhà nước…
  • Lưu VP

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(ký tên, đóng dấu)

Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

Đánh giá bài viết
1 46.273
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm