Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Bổ nhiệm phó giám đốc là một quyết định vô cùng quan trong thay đổi bộ máy và hoạt động của một doanh nghiệp. Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc là gì? Mẫu quyết định bổ nhiệm gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc là gì?

Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, phó tổng giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Mẫu quyết định bổ nhiệm này được sử dụng để công bố chính thức người được bổ nhiệm lên chức vụ mới là phó giám đốc công ty cổ phần hoặc công ty TNHH. Khi Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc được sử dụng, người được lựa chọn sẽ đảm nhận thêm các trách nhiệm và nghĩa vụ mới đồng thời thực hiện các công việc theo yêu cầu của Hội đồng cổ đông. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung quyết định, thông tin người được bổ nhiệm, thời gian bổ nhiệm...

VnDoc xin được gửi đến các bạn các mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc khá phổ biến, áp dụng với các công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn... Các bạn tham khảo nội dung và có thể thay đổi một số chi tiết sao cho phù hợp với tình hình, quy định của công ty mình.

Dưới đây là hình ảnh ví dụ các mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, các mẫu đầy đủ có trong file tải về các bạn chú ý khi tải tài liệu về.

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty cổ phần

Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc
Mẫu quyết định phó tổng giám đốc công ty cổ phần

Nội dung cụ thể Mẫu Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty được trình bày cụ thể dưới đây:

CÔNG TY …………….

---------------

Số: .......- QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Địa danh, ngày ......tháng ....... năm .......

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc/ Phó Tổng giám đốc điều hành công ty

__________________

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY …………………………….

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………............…………………....……………………;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty………………...............………………………………...;

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ………………………………………………...............………………

CMND/ Thẻ căn cước công dân số ………………………………………………………………..

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: ………………………………......…………...

Địa chỉ thường trú.……………………………………………………………….........…………….

Giữ chức vụ Phó giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

- Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.

- Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

- Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV
Chủ tịch HĐQT/HĐTV

3. Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH 2 thành viên

CÔNG TY TNHH...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày .... tháng ...năm...

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

(phó giám đốc công ty quản lý, phụ trách....)

CÔNG TY TNHH...

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH .....................................;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH ........................ về việc bổ nhiệm ...............

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

- Ông/Bà .........................

- Sinh ngày ................................

- Dân tộc .....................................

- CMND số.........................

- HKTT...........................................

Chỗ ở hiện tại.........................

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH ...

Điều 2: Ông/Bà ..................................... chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ..........theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

Điều 3: Ông/Bà ............................ và các thành viên, phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

THAY MẶT CÔNG TY TNHH

Giám đốc

4. Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH 1 thành viên

Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

CÔNG TY TNHH.............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----

Số:...../QĐ-..........

..........., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM
(Phó giám đốc công ty quản lý, phụ trách....)

CÔNG TY TNHH...

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều Lệ Công ty TNHH .....................................;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH ........................ về việc bổ nhiệm ...............

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

- Ông/Bà

- Sinh ngày

- Dân tộc

- CMND/Thẻ căn cước công dân số: Do Cấp ngày

- Hộ khẩu thường trú:

- Chỗ ở hiện tại:

Giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH .............

Điều 2: Ông/Bà ..................................... chịu trách nhiệm thực hiện công việc quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên ..........theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo trực tiếp với Giám đốc và Hội đồng thành viên Công ty.

Điều 3: Ông/Bà ............................ và các thành viên, phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

THAY MẶT CÔNG TY TNHH
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Cách viết quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

- Bước 1: Bạn cần tham khảo những bản quyết định mẫu có sẵn

- Bước 2: Cần tìm hiểu chính xác họ tên, năm sinh, quê quán và vị trí phòng ban của người được bổ nhiệm

- Bước 3: Cần soạn thảo những điều khỏan trách nhiệm mà một phó giám đốc cần có trách nhiệm đối với doanh nghiệp và nhân viên của công ty

- Bước 4: Kiểm tra lại nội dung của công ty, thông tin của người được bổ nhiệm, các quy định nhiệm vụ của phố giám đốc phải làm

- Bước 5: Đề quyết định lên cấp trên có thẩm quyền để phê duyệt, lấy chữ ký và dấu quyết định

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
7 137.702
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm