Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

5 120.946

Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, phó tổng giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Mẫu quyết định bổ nhiệm này được sử dụng để công bố chính thức người được bổ nhiệm lên chức vụ mới là phó giám đốc công ty cổ phần hoặc công ty TNHH. Khi Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc được sử dụng, người được lựa chọn sẽ đảm nhận thêm các trách nhiệm và nghĩa vụ mới đồng thời thực hiện các công việc theo yêu cầu của Hội đồng cổ đông.

Báo cáo thành tích cá nhân

Mẫu báo cáo kết quả công việc

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

VnDoc xin được gửi đến các bạn 2 mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc khá phổ biến, áp dụng với các công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn... Các bạn tham khảo nội dung và có thể thay đổi một số chi tiết sao cho phù hợp với tình hình, quy định của công ty mình.

Dưới đây là hình ảnh ví dụ các mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, các mẫu đầy đủ có trong file tải về các bạn chú ý khi tải tài liệu về.

Mẫu quyết định bổ nhiệm

Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc
Mẫu quyết định phó tổng giám đốc công ty cổ phần 

Hoặc

Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc
Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH

Nội dung cụ thể Mẫu Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty được trình bày cụ thể dưới đây:

CÔNG TY …………….

 ---------------

Số: .......- QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Địa danh, ngày ......tháng ....... năm .......

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc/ Phó Tổng giám đốc điều hành công ty

__________________ 

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY …………………………….    

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………............…………………....……………………;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty………………...............………………………………...;

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà. 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ………………………………………………...............………………

CMND/ Thẻ căn cước công dân số ………………………………………………………………..

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: ………………………………......…………...

Địa chỉ thường trú.……………………………………………………………….........…………….

Giữ chức vụ Phó giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

- Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.

- Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.

 

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

- Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                  T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV

                               Chủ tịch HĐQT/HĐTV

Đánh giá bài viết
5 120.946
Việc làm - Nhân sự Xem thêm