Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng là mẫu quyết định của ban lãnh đạo công ty lập ra để quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ phó phòng công ty chịu trách nhiệm về mảng kinh doanh, kỹ thuật hay nhân sự.... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng tại đây.

Nội dung của mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN …………

Số: 08/QĐ - ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*********

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v bổ nhiệm Phó phòng kỹ thuật của công ty)

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
  • Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần ……...

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm các ông có tên dưới đây làm phó phòng kỹ thuật của công ty như sau:

1. Bổ nhiệm ông ....................làm phó phòng kỹ thuật của công ty như sau:

Họ và tên:…………………………Nam/Nữ: Nam

Sinh ngày: …….

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: ……..Cấp ngày: …….Nơi cấp:…………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …….

Chỗ ở hiện tại: ……………………….

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ.

Ông ...................., có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Quyết định về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty mà mình phụ trách;

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích của công ty và cổ đông của công ty;

- Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác; không được đem tài sản của công ty cho người khác; không được tiết lộ bí mật của công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;

Điều 3: Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Ông………

- Lưu VP.

T/M Đại hội đồng cổ đông

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó phòng

Đánh giá bài viết
1 2.016
Việc làm - Nhân sự Xem thêm