Mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn

1 15.295

Mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn

Mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn là mẫu quyết định của cơ quan cấp trên về việc bổ nhiệm một cá nhân giữ chức vị tổ trưởng chuyên môn của cơ quan, doanh nghiệp mình. Mẫu nêu rõ cá nhân được bổ nhiệm và chức vụ chuyên môn của người được bổ nhiệm. Mẫu áp dụng cho việc bổ nhiệm tổ trưởng văn phòng, bổ nhiệm tổ trưởng bộ môn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn tại đây.

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ

Quyết định bổ nhiệm

Mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn

Mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn như sau:

PHÒNG GD&ĐT ...............
TRƯỜNG THCS...........................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Số:............/QĐ-...... ........................., ngày ...... tháng ..... năm 20...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Tổ trưởng ......................

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG .....................................

Căn cứ Quyết định số ................./QĐ-UBND, ngày .......... của UBND thành phố (huyện) .................................... về việc thành lập trường ........................................

Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Ông (Bà) ................................., giữ chức vụ Tổ trưởng ................................

Thời gian giữ chức vụ một năm kể từ ngày ......../......./.......

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp khác (nếu có) của Ông (Bà)............ được thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Các Ông (Bà) Tổ trưởng Văn phòng, các Tổ trưởng chuyên môn và các bộ phận có liên quan và Ông (Bà).................... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Phòng GD&ĐT (báo cáo);

- Lưu: VT, VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Ghi chú: Mẫu dùng cho việc bổ nhiệm tổ trưởng văn phòng, tổ trưởng bộ môn.

Đánh giá bài viết
1 15.295
Thủ tục hành chính Xem thêm