Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

1 41.537

Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là mẫu quyết định của ban lãnh đạo công ty lập ra để quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng chuyên môn. Mẫu quyết định lấy luật doanh nghiệp, điều lệ của công ty làm căn cứ và nêu rõ thông tin của người được bổ nhiệm, thời gian hiệu lực của quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng tại đây.

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng như sau:

CÔNG TY …………….

 -----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------- 

Số: ....... - QĐ/CTY

Địa danh, ngày ........tháng ......năm ........

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm trưởng phòng chuyên môn
-------------------

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY …………………………….    

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………………………………………...........…….…;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty……………………………………………….............;

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà. 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ………………………………………………………………...........

CMND số ………………………………………………………………………………...............

Nơi cấp: ……..…………………………Ngày cấp: ………………………………………….....

Địa chỉ thường trú.………………………………………………………………………..……....

Giữ chức vụ trưởng phòng ………………………… công ty phụ trách chuyên môn ………….………………………………………

Điều 2: Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

1-

2-

3-

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV

Chủ tịch HĐQT/HĐTV

Đánh giá bài viết
1 41.537
Việc làm - Nhân sự Xem thêm