Mẫu quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

1 2.286

Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức. Mẫu quyết định nêu rõ người được bổ nhiệm, nội dung xếp lương... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức như sau:

UBND TỈNH ................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: .........../QĐ-SGD&ĐT

................, ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(1)…………………………….....……..;

Căn cứ…………………………(1)………….……...…………………..;

Theo đề nghị của Thủ trưởng ....(2)...... và Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với .............(3)................;

Từ ngạch ..(4)..., mã số: ...(4)..., hệ số ...(5)...., được chuyển sang chức danh nghề nghiệp .......(6).........., mã số: ....(6)....., hệ số ....(5)....., kể từ ngày ..... tháng .... năm .....

Thời gian xét nâng bậc lương lần sau tính từ ngày ..... tháng .... năm ......

Điều 2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra; Thủ trưởng ......(1)......,Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ....(7)..... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Sở Nội vụ (để b/c);

- .............(8)................;

- Lưu: VT, TCCB, (9)

GIÁM ĐỐC (10)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

(2) Tên đơn vị quản lý viên chức.

(3) Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được chuyển chức danh nghề nghiệp.

(4) Ngạch, mã số ngạch của viên chức hiện hưởng.

(5) Hệ số lương .

(6) Chức danh nghề nghiệp và mã số được chuyển sang.

(7) Họ và tên người được chuyển chức danh nghề nghiệp.

(8) Các cơ quan, đơn vị, cá nhân để báo cáo, phối hợp, biết, thực hiện,...

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(10) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức

Đánh giá bài viết
1 2.286
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm