Mẫu quyết định buộc thôi việc

1 16.830

Mẫu quyết định buộc thôi việc

Mẫu quyết định buộc thôi việc là mẫu quyết định của giám đốc công ty, ban lãnh đạo công ty về việc quyết định buộc thôi việc với một nhân viên nào đó đã vi phạm nội quy của công ty đề ra. Mẫu quyết định lấy luật lao động, các điều khoản trong hợp đồng lao động làm căn cứ và nêu rõ thông tin của người bị thôi việc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định buộc thôi việc tại đây.

Mẫu bản cam kết nghỉ việc

Mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

Mẫu quyết định buộc thôi việc

Mẫu quyết định buộc thôi việc

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định buộc thôi việc như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------ 

QUYẾT ĐỊNH
V/v cho thôi việc.........    

_________

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN      

-  Căn cứ Bộ Luật Lao động;

-  Hợp đồng lao động đã ký ngày ……………………………………………………………....

-  Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ………………………………………………………...

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Nay cho Ông (Bà).......... giữ chức vụ................ được nghỉ việc kể từ ngày………………………..

Điều 2: Ông (Bà)............................. và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.                                                       

Nơi nhận:

- ...........

- ...........

Giám đốc

 

 

 

Đánh giá bài viết
1 16.830
Việc làm - Nhân sự Xem thêm