Mẫu quyết định cấp thẻ an toàn vệ sinh lao động

Mẫu quyết định về việc cấp thẻ an toàn

Mẫu quyết định về việc cấp thẻ an toàn là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc cấp thẻ an toàn vệ sinh lao động. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin của quyết định, người được cấp thẻ... Mẫu được ban hành theo Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc cấp thẻ an toàn như sau:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ............/QĐ-TAT

…….., ngày ……. tháng …… năm…….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp thẻ an toàn

(Chức danh người đứng đầu Tổ chức huấn luyện)

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 18/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Hợp đồng huấn luyện Số: ........ /20……. /HĐHL ngày .... tháng .... năm ……….

Căn cứ kết quả sát hạch lớp huấn luyện………. (Tên chuyên đề huấn luyện) do …………………… (tên Tổ chức huấn luyện) tổ chức từ ngày ………….., đến ngày ……………, tại …………………………………...........…………………………….

Theo đề nghị của …………………………………………………………………………...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp thẻ an toàn cho ………. người đã tham dự và đạt kết quả huấn luyện theo yêu cầu (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày được ký.

Điều 3. ……………………………………………và những người có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu quyết định về việc cấp thẻ an toàn

Mẫu quyết định về việc cấp thẻ an toàn

Đánh giá bài viết
1 359
Thủ tục hành chính Xem thêm