Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động Thủ tục cho người lao động nghỉ việc

Giới thiệu

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động là biểu mẫu văn bản lao động không thể thiếu khi bạn đang cần hoàn thiện thủ tục nghỉ việc trong doanh nghiệp, ngoài mẫu đơn xin nghỉ việc, biên bản thanh lý khi nghỉ việc và mẫu danh mục công việc bàn giao khi nghỉ việc thì chắc chắn không thể thiếu Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động được giới thiệu sau đây. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại đây.

Hợp đồng lao động

Phụ lục hợp đồng lao động

Mẫu thông báo chuyển trả trợ cấp thôi việc

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động thời vụ

Hợp đồng lao động song ngữ

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động
Mẫu Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động được trình bày cụ thể dưới đây mời các bạn tham khảo và nghiên cứu:

CÔNG TY CP/TNHH ABCD
____***____


Số: ___/20..../QĐ-ABCD

                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                         --------o0o--------

                 ........, ngày ...... tháng ....... năm .......

QUYẾT ĐỊNH
VV: Chấm dứt hợp đồng lao động

--------------

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP/TNHH ABCD

- Căn cứ Bộ luật lao động 2012 số 10/2012/QH13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Hợp đồng lao động số…………………………………………….;

- Căn cứ Quyết định …………………………………………………………;

- Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số của ……………, đối với Ông Nguyễn Văn A;

- Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Văn A, là cán bộ/công nhân viên thuộc phòng ……….;

Lý do: (Bị xử lý vi phạm hoặc bị kết án theo quyết định của tòa án, hết thời gian theo Hợp đồng lao động đã ký mà không gia hạn…)……;

Kể từ ngày ...../...../............

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Văn A được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông Nguyễn Văn A căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

  • Cá nhân Ông Nguyễn Văn A;
  • Công đoàn Công ty;
  • Phòng TC & NS;
  • P21 (Đăng tin);
  • Lưu VP, HS

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

                                   NGUYỄN VĂN B

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý