Mẫu quyết định chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Mẫu quyết định về việc chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Mẫu quyết định chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghiệp. Mẫu được ban hành theo Nghị định 15/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Quyết định về việc chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: (2) /QĐ-…(3)…

…(4)…, ngày .. tháng ….. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ……….. (5) ………….

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (6)……..

Căn cứ ………………………..(7)…………………………………………………….;

Căn cứ ………………………..(8)…………………………………………………….;

Xét đề nghị của ……………………………………………………………………….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. …………………………………………(9)……………………………………

Điều … …………………………………………………………………………………

Nơi nhận:
- Như Điều …;
- …….;
- Lưu: VT, .... (11) A.xx (12)

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (10)
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

(1) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành quyết định.

(2) Số văn bản.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành quyết định.

(4) Địa danh.

(5) Trích yếu nội dung quyết định: chia, tách, sáp nhập, đổi tên “tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp”.

(6) Chức vụ của người đứng đầu cơ quan ban hành quyết định.

(7) Nêu các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định (văn bản thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức).

(8) Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp đến vấn đề giải quyết trong nội dung quyết định.

(9) Nội dung quyết định: chia, tách, sáp nhập, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

(10) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

(11) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(12) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu quyết định chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Mẫu quyết định chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 24
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm