Mẫu quyết định cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường

Mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường

Mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường. Mẫu quyết định nêu rõ hiệu lực của quyết định, thông tin trường học... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường như sau:

UBND TỈNH ......................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: ............/QĐ - SGDĐT

............., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(1)…………………………………..;

Căn cứ…………………………(1)………….………………………..;

Xét đề nghị của Trưởng phòng GDCN-GDTX Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép trường …………(2)………. tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông.

Điều 2. Trường …………(2)………. có trách nhiệm thực hiện đúng các văn bản quy định hiện hành và đúng với những nội dung đã cam kết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 01 năm, từ ngày ……(3)…….. đến ngày ……(4)…….

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các Phòng, Ban của Sở và Thủ trưởng đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- …(5)...;

- Lưu: VT, GDCN-GDTX, (6).

GIÁM ĐỐC (7)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

(2) Tên trường được cấp Quyết định.

(3) Ngày có hiệu lực của Quyết định.

(4) Ngày hết hiệu lực của Quyết định.

(5) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(7) Nếu người ký văn bản là PHÓ GIÁM ĐỐC thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường

Mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường

Đánh giá bài viết
1 36
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm