Mẫu quyết định cho phép tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

Mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

Mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc cho phép tổ chức hoạt động đào tạo bồi dưỡng tin học ngoại ngữ. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung đào tạo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học như sau:

UBND TỈNH ......................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: ............/QĐ - SGDĐT

............., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ /tin học

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(1)…………………………………..;

Căn cứ…………………………(1)………….………………………..;

Xét đề nghị của Trưởng phòng GDCN-GDTX,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trung tâm ……(2)……. tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Đề án thành lập Trung tâm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Trung tâm tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ theo đúng Quy chế, Quy định của Bộ GD&ĐT.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh Tra; Trưởng các Phòng, Ban của Sở; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Trung tâm ……(2)……. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- …(2)...;

- Lưu: VT, GDCNGDTX, (3).

GIÁM ĐỐC (4)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

(2) Tên Trung tâm

(3) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(4) Nếu người ký văn bản là PHÓ GIÁM ĐỐC thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC".

Mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

Mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

Đánh giá bài viết
1 115
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm