Mẫu quyết định cho phép tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống

1 112

Mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống

Mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc cho phép tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống. Mẫu quyết định nêu rõ tổ chức được cấp phép... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống như sau:

UBND TỈNH ......................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: ............/QĐ - SGDĐT

............., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép …(1)… tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(2)……………………………....……..;

Căn cứ…………………………(2)…………….…...…………………..;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính trị tư tưởng - Công tác học sinh, sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép ……(1)……… tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo chương trình …(1)……… đăng kí.

Điều 2. ……(1)……… có trách nhiệm thực hiện đúng các văn bản quy định hiện hành và đúng với những nội dung đã cam kết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra; Trưởng các Phòng, Ban của Sở và ……(3)……… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 4;

- …(4)...;

- Lưu: VT, CTCTHSSV, (5).

GIÁM ĐỐC (6)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên đơn vị được cấp phép.

(2) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

(3) Thủ trưởng đơn vị được cấp phép.

(4) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết.

(5) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(6) Nếu người ký văn bản là PHÓ GIÁM ĐỐC thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC".

Mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống

Mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống

Đánh giá bài viết
1 112
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm