Mẫu quyết định cho phép tổ chức hoạt động giáo dục

1 67

Mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức hoạt động giáo dục

Mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức hoạt động giáo dục là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc cho phép tổ chức hoạt động giáo dục. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung cho phép... Mẫu được ban hành theo Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức hoạt động giáo dục như sau:

………(1)………
………(2)………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/.....

……….., ngày…… tháng…… năm……..

QUYẾT ĐỊNH
Cho phép tổ chức hoạt động giáo dục của …… (3) …….

…….. (4) ……….

Căn cứ …………………………………………(5) ......................................................... ;

Căn cứ .............................................................................................................................. ;

Căn cứ Nghị định số ... /2018/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ ……………………………………………………(6).......................................... ;

Xét đề nghị của ………………………………………….(7)........................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép: ……………………………..…….(3).................................................

Tên bằng tiếng Việt: .........................................................................................................

Tên bằng tiếng nước ngoài:...............................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): .........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

Tel: …………………….. Fax: ……………………… Email:...........................................

Tổ chức hoạt động giáo dục/đào tạo theo những nội dung sau:

1. Địa điểm hoạt động: .......................................................................................................

2. Nội dung hoạt động giáo dục/đào tạo: ………………..(8)................................................

3. Văn bằng/chứng chỉ được cấp: ………………………(9).................................................

Điều 2. Hiệu trưởng/Giám đốc ……… (3) ……………. chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động giáo dục/đào tạo, tổ chức kiểm tra/thi và cấp văn bằng/chứng chỉ/chứng nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện chế độ báo cáo ... (2) ... và các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý, giám sát, thanh kiểm tra và đánh giá toàn diện ... của …..(2)……

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm thi hành quyết định./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
-
-
- Lưu: ….

Quyền hạn, chức vụ của người ký
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản (nếu có);

(2) Tên cơ quan cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục;

(3) Tên cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài;

(4) Thủ trưởng của cơ quan có thẩm quyền cấp quyết định cho phép hoạt động giáo dục;

(5) Ghi rõ căn cứ pháp luật trực tiếp để ban hành quyết định;

(6) Quyết định thành lập cơ sở giáo dục, ghi rõ số, ký hiệu, thời điểm và cơ quan ban hành văn bản;

(7) Thủ trưởng đơn vị chủ trì trình Quyết định;

(8) Hoạt động giáo dục hoặc đào tạo được phép tổ chức;

(9) Ghi rõ loại văn bằng, chứng chỉ/chứng nhận sẽ cấp.

Mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức hoạt động giáo dục

Mẫu quyết định về việc cho phép tổ chức hoạt động giáo dục

Đánh giá bài viết
1 67
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm