Mẫu quyết định công bố mở vùng hoạt động vui chơi giải trí

1 15

Mẫu quyết định về việc công bố mở vùng hoạt động vui chơi giải trí

Mẫu quyết định công bố mở vùng hoạt động vui chơi giải trí là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc công bố mở vùng hoạt động vui chơi giải trí. Mẫu được ban hành theo Nghị định 48/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Quyết định công bố mở vùng hoạt động vui chơi giải trí

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…/………

…….(địa danh), ngày tháng năm 20……

QUYẾT ĐỊNH
Công bố mở vùng hoạt động vui chơi giải trí

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ...

Căn cứ ………………………………………………………………………………;

Căn cứ Nghị định số .../2019/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước;

Xét Đơn đề nghị công bố vùng hoạt động vui chơi giải trí của ………..(1)……… và các hồ sơ liên quan;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố vùng hoạt động vui chơi giải trí của .......(1)……, với các nội dung:

1. Vị trí và phạm vi vùng hoạt động:

a) Khu vực hoạt động số 1: …….(2)…… được xác định bởi các điểm từ .... đến ... có tọa độ theo bảng Phụ lục kèm theo;

b) Khu neo đậu số 2: ……..(2)…….. được xác định bởi các điểm từ... đến... có tọa độ theo bảng Phụ lục kèm theo;

c) Khu neo đậu số ….: ...: (2) được xác định bởi các điểm từ ... đến... có tọa độ theo bảng Phụ lục kèm theo;

Theo vị trí tọa độ các điểm khống chế vùng hoạt động do ……….(3).......... lập ngày... tháng ... năm...

2. Chủ khai thác: ……………………………………………………………………..

- Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………;

- Số điện thoại: ……………………………………………………………………….

3. Mục đích sử dụng: Hoạt động vui chơi giải trí.

Điều 2. …………(2) ……………trong quá trình khai thác vùng hoạt động có trách nhiệm:

a) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Nghị định số .../2019/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước và quy định của pháp luật có liên quan;

b) Không được phép hoạt động vui chơi giải trí trái mục đích được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.

Điều 3. Các ....(4)..... và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
………………
- Lưu: VT,...

CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn A

Ghi chú:

(1). Tên của tổ chức cá nhân đề nghị công bố vùng hoạt động.

(2). Thông tin về phạm vi vùng hoạt động:

- Nếu vùng hoạt động trên sông thì ghi: từ Km ... đến Km .... bờ (phải/trái) sông có chiều dài ....m dọc theo sông, chiều rộng ....m;

- Nếu vùng hoạt động không phải trên sông ghi: chiều dài, chiều rộng vùng hoạt động.

(3). Tên của tổ chức lập tọa độ các điểm khống chế vùng hoạt động.

(4). Các cá nhân là thủ trưởng các tổ chức có liên quan.

Mẫu quyết định công bố mở vùng hoạt động vui chơi giải trí

Mẫu quyết định công bố mở vùng hoạt động vui chơi giải trí

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục văn hóa du lịch thể thao trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 15
Thủ tục hành chính Xem thêm