Mẫu quyết định công chức viên chức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Mẫu quyết định về việc công chức viên chức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Mẫu quyết định về việc công chức viên chức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc công chức, viên chức hưởng phụ cấp thâm niên. Mẫu quyết định nêu rõ người được hưởng phụ cấp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc công chức viên chức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo như sau:

UBND TỈNH ....................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: ............../QĐ-SGD&ĐT

................, ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công chức, viên chức quản lý hưởng phụ cấp thâm niên
đối với nhà giáo năm …(1)

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(2)…………………………………..;

Căn cứ…………………………(2)………….………………....………..;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tính thêm ……(3)…… phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo cho …(4)…….. công chức, viên chức quản lý có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Chánh Thanh tra; Trưởng các Phòng, Ban của Sở; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- …(5)...;

- Lưu: VT, (6).

GIÁM ĐỐC (7)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Năm.

(2) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định

(3) % phụ cấp.

(4) Số lượng người được hưởng phụ cấp;

(5) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết.

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về việc công chức viên chức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Mẫu quyết định về việc công chức viên chức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Đánh giá bài viết
1 650
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm