Mẫu quyết định công nhận giải cá nhân trong kì thi chọn học sinh giỏi

Mẫu quyết định về việc công nhận giải cá nhân trong kì thi chọn học sinh giỏi

Mẫu quyết định về việc công nhận giải cá nhân trong kì thi chọn học sinh giỏi là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc công nhận giải cá nhân trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin học sinh được công nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc công nhận giải cá nhân trong kì thi chọn học sinh giỏi như sau:

UBND TỈNH ................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: .........../QĐ-SGD&ĐT

................, ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận giải cá nhân trong kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh ……(1).........

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(2)…………………………………..;

Căn cứ…………………………(2)………….……...…………………..;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Giáo dục Trung học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận ……(3)…. học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi ………(1)………. gồm:

…………………………………(4)……………………………………..

Điều 2. Các học sinh có tên ở Điều 1 được cấp Giấy chứng nhận và khen thưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra; Trưởng các Phòng, Ban của Sở; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các học sinh có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- …(5)...;

- Lưu: VT, (6).

GIÁM ĐỐC (7)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên kỳ thi học sinh giỏi.

(2) Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định.

(3) Tổng số lượng giải.

(4) Số lượng giải cụ thể của từng giải (Nhất, Nhì, Ba) từng môn thi, từng khối (chuyên, THPT)...

(5) Các cơ quan để báo cáo, phối hợp, biết.

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(7) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về việc công nhận giải cá nhân trong kì thi chọn học sinh giỏi

Mẫu quyết định về việc công nhận giải cá nhân trong kì thi chọn học sinh giỏi

Đánh giá bài viết
1 48
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm