Mẫu quyết định công nhận sáng kiến

Mẫu quyết định công nhận sáng kiến là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu quyết định công nhận sáng kiến là gì?

Mẫu quyết định công nhận sáng kiến là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc công nhận sáng kiến. Mẫu nêu rõ nội dung sáng kiến, nội dung quyết định... Mẫu được ban hành theo Thông tư 17/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

2. Mẫu quyết định công nhận sáng kiến

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số............

Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng...... năm...

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận sáng kiến

........(1)........

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số....... của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng;

Căn cứ Quy chế... của.... về việc xét, đánh giá hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng sáng kiến.....

Xét đề nghị của Hội đồng sáng kiến......

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận sáng kiến, hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng cấp...(2).... năm... cho...(3)... sáng kiến (danh sách đính kèm)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng sáng kiến..., thủ trưởng các đơn vị có liên quan và tác giả (đồng tác giả) có sáng kiến được công nhận tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2

- Lưu...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Đóng dấu, ký ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Thủ trưởng đơn vị

(2) Cấp cơ sở, cấp Ngành hoặc cấp toàn quốc.

(3) Số lượng sáng kiến được công nhận

Mẫu quyết định công nhận sáng kiến

Mẫu quyết định công nhận sáng kiến

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 34
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm