Mẫu quyết định cử người thực hiện đại diện ngoài tố tụng

 Mẫu quyết định cử người thực hiện ngoài tố tụng

Mẫu quyết định cử người đại diện thực hiện ngoài tố tụng là biểu mẫu đơn được lập ra để quyết định một cá nhân đại diện ngoài tố tụng cho thân chủ của mình (có thể là cá nhân, có thể là công ty...) nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động, giao dịch dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động… Sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn, mời các bạn cùng tham khảo.

Nội dung mẫu quyết định cử người đại diện ngoài tố tụng

Mẫu số 06-TP-TGPL
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP)

……….(1)………
…………..(2)…………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …./QĐ-….(3)…….

……(4)……., ngày thángnăm 20….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử người thực hiện đại diện ngoài tố tụng

……………………..(5)................................

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ vào đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của ông/bà …………….. (6) hoặc (9) …………….. là người được trợ giúp pháp

lý/người yêu cầu trợ giúp pháp lý.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử Ông/Bà ……………………..(7)…………………………………………………………..........là….............................…

(8) …………… của …………….(2) ….......…..để đại diện ngoài tố tụng cho Ông/Bà ………………(9………………………….

Điều 2. Ông/Bà ………………………….(7) …………………………………………..thực hiện đại diện ngoài tố tụng theo phạm

vi yêu cầu trong đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của …......…….(6) ….. hoặc ………………………..(9) …………......................

Điều 3. Ông/Bà ………………………….. (7)……………………………………. có quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật

về trợ giúp pháp lý và pháp luật có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Điều 4;
- (10);
- Lưu: TT/CN/TC.

GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG CHI NHÁNH/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tên cơ quan chủ quản của cơ quan ban hành văn bản;

(2): Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý;

(3): Số, kí hiệu của Quyết định;

(4): Địa danh;

(5): “Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước” hoặc “Trưởng Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước” hoặc “Giám đốc Công ty luật” hoặc “Trưởng Văn phòng luật sư” hoặc “Người đứng đầu tổ chức tư vấn pháp luật”;

(6): Họ và tên của người yêu cầu trợ giúp pháp lý;

(7): Họ và tên của người thực hiện trợ giúp pháp lý ;

(8): Ghi rõ chức danh người thực hiện trợ giúp pháp lý;

(9): Họ và tên của người được trợ giúp pháp lý;

(10): Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

Mẫu quyết định cử người thực hiện ngoài tố tụng

Mẫu quyết định thực hiện đại diện ngoài tố tụng

Đánh giá bài viết
1 221
Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm