Mẫu quyết định của Công ty cổ phần

1 14.797

Mẫu quyết định của Công ty cổ phần

Mẫu quyết định của Công ty cổ phần là mẫu bản quyết định của hội đồng cổ đông công ty cổ phần lập ra quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập chi nhánh mới, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Mẫu quyết định công ty Cổ phần này được lấy luật doanh nghiệp làm căn cứ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định của công ty cổ phần tại đây.

Mẫu quyết định của Công ty cổ phần

Mẫu quyết định của Công ty cổ phần

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định của Công ty cổ phần như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP.............
-----------------


Số: ........BB/CP…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh/ hoặc thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh)
______________________

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ………..

- Căn cứ  Luật doanh ngiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014

- Căn cứ Nghị định 43/2010/ND-CP của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh

- Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………..;

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty số….. ngày…/./.

- Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (hoặc thành lập mới Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) của Công ty như sau:

1.......................................................................................................................................

2.......................................................................................................................................

Điều 2. Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thời gian thực hiện……...........................................................................................

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu.

TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 14.797
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm