Mẫu quyết định điều động bổ nhiệm giữ chức vụ

1 28

Mẫu quyết định điều động bổ nhiệm giữ chức vụ là gì? Mẫu bản quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu quyết định điều động bổ nhiệm giữ chức vụ là gì?

Mẫu quyết định điều động bổ nhiệm giữ chức vụ là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc điều động bổ nhiệm giữ chức vụ. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định, nội dung điều động, người được điều động bổ nhiệm...

2. Mẫu quyết định điều động bổ nhiệm giữ chức vụ

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
ĐƠN VỊ ……………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………….

……..., ngày … tháng … năm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động bổ nhiệm ông (bà) ...1 giữ chức ....2

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Căn cứ ……………………………………………………. 3;

Căn cứ ……………………………………………………...;

Xét đề nghị của ……………4 và Văn bản số ………... của ………….5 ;

Xét nhu cầu công tác và năng lực cá nhân;

Theo đề nghị của ………………………………………….6,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động bổ nhiệm có thời hạn ông (bà) …….1 (tên, chức vụ hiện tại), giữ chức ...2 (chức danh, đơn vị mới), kể từ ngày...

Điều 2. Ông (bà) ....1 được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo là ….., kể từ ngày nhận nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

... (ghi rõ cấp có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định), thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà) ....1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ………………
- Lưu: VT, HSCB, TCCB.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

1 Tên người được bổ nhiệm.

2 Chức vụ bổ nhiệm.

3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị; Quy định về quy trình công tác cán bộ.

4 Đơn vị nơi tiếp nhận nhân sự (hoặc Người đứng đầu đơn vị).

5 Đơn vị nơi nhân sự đang công tác.

6 Lãnh đạo cơ quan tham mưu về công tác nhân sự của cấp có thẩm quyền.

Mẫu quyết định điều động bổ nhiệm giữ chức vụ

Mẫu quyết định điều động bổ nhiệm giữ chức vụ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 28
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm