Mẫu quyết định gia hạn thời hạn tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh

1 16

Mẫu quyết định về việc gia hạn thời hạn tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh

Mẫu quyết định về việc gia hạn thời hạn tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc gia hạn thời hạn tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh. Mẫu nêu rõ nội dung của quyết định, thời hạn gia hạn... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc gia hạn thời hạn tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh như sau:

SỞ LAO ĐỘNG -TBXH..........
TRUNG TÂM ……………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-TT

…………., ngày tháng năm 20 ….

QUYẾT ĐỊNH
Gia hạn thời hạn tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh

1 ………………………………………………………

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 6/6/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Công an quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Xét đề nghị của ..................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời hạn tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh đối với:

Họ tên ........................; Nam/nữ...................... số CMND:..................

Sinh ngày: /..../ ; Nguyên quán: .........................................................

Nơi đăng ký thường trú: ....................................................................

Chỗ ở khác: .......................................................................................

Dân tộc:............................... ; Tôn giáo: ............................................

Đã có Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh số: ngày …../…../ …

của Chủ tịch UBND......................................................... thời hạn tháng.

Lý do tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh: ..................................

Điều 2. Thời hạn gia hạn tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh là .................. ngày, kể từ giờ …………..ngày .........../........../...........

Nơi quản lý 2: ...................................................................................

Thời gian quản lý được tính vào thời hạn chấp hành Quyết định tại cơ sở chữa bệnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. 3..............., cơ quan nêu tại Điều 2 và người có lai lịch tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu:

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký tên, đóng dấu)

1 Thẩm quyền ban hành Quyết định

2 Cơ quan đề nghị tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh

3 Tên cơ quan, đơn vị thực hiện Quyết định này

Mẫu quyết định về việc gia hạn thời hạn tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh

Mẫu quyết định về việc gia hạn thời hạn tạm thời đưa ra khỏi cơ sở chữa bệnh

Đánh giá bài viết
1 16
Thủ tục hành chính Xem thêm