Mẫu quyết định hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu quyết định về việc hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu quyết định về việc hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh. Mẫu nêu rõ nội dung của quyết định, lý do hủy... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh như sau:

UBND huyện ……………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./QĐ-TT

…………., ngày tháng năm 20 ….

QUYẾT ĐỊNH
Hủy Quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

1 ………………………………………………………………………….

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 6/6/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Công an quy định chi tiết chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Xét đề nghị của .............................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Quyết định số …………. ngày ……/………./…………. Về việc giảm thời hạn chấp hành Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với:

Họ tên ...................; Nam/nữ..................... số CMND: ............................

Sinh ngày:..../..../...; Nguyên quán:...........................................................

Nơi đăng ký thường trú: ..........................................................................

Dân tộc: ..........................................; Tôn giáo: .......................................

Đã có Quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh số: ................ ngày......./......../...của Chủ tịch UBND …………………………………….thời hạn ……………………….. tháng.

Thời hạn chấp hành Quyết định là ….. tháng

Thời hạn đã được giảm chưa thi hành nay hủy bỏ là ……….. tháng ………. ngày

Lý do hủy Quyết định giảm thời hạn: .....................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. ......2.............. và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: ………

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký tên, đóng dấu)

1 Thẩm quyền ban hành Quyết định

2 Tên cơ quan, đơn vị thực hiện Quyết định này

Mẫu quyết định về việc hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

Mẫu quyết định về việc hủy quyết định giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh

Đánh giá bài viết
1 20
Thủ tục hành chính Xem thêm