Mẫu quyết định hủy quyết định hỗ trợ học nghề

Mẫu quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề

Mẫu quyết định hủy quyết định hỗ trợ học nghề là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề. Mẫu bản quyết định nêu rõ thông tin người bị hủy quyết định, lý do hủy quyết định... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định hủy quyết định hỗ trợ học nghề tạ đây.

Mẫu quyết định hủy quyết định hỗ trợ học nghề

Mẫu quyết định hủy quyết định hỗ trợ học nghề

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định hủy quyết định hỗ trợ học nghề như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ …
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: …../QĐ-LĐTBXH

………, ngày … tháng … năm ………….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TỈNH, THÀNH PHỐ………..

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội;

Nghị định số ....................... ngày ..................... của Chính phủ;

Nghị định số ..................... ngày...tháng...năm..... sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số ....................;

Thông tư số ...................... ngày................... của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số ...........................; Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hủy Quyết định về việc hỗ trợ học nghề số…………./QĐ-LĐTBXH ngày…./…../….. của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố đối với ông/bà ……………………………….. vì (nêu lý do)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Điều 2. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố …………………; Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; cơ sở dạy nghề và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Lưu VT.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 65
Việc làm - Nhân sự Xem thêm