Mẫu quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn

2 6.805

Mẫu quyết định kết nạp công đoàn

Mẫu quyết định kết nạp công đoàn là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc kết nạp đoàn viên công đoàn. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin đoàn viên được kết nạp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định kết nạp công đoàn tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định kết nạp công đoàn như sau:

LĐLĐ ...........

ĐOÀN …….………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: ...........

........., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH

V/v kết nạp đoàn viên công đoàn
------------------

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG ..................

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Xét đơn xin gia nhập vào tổ chức công đoàn Việt Nam anh/ chị ........................;

Căn cứ biên bản họp Ban Chấp hành Công đoàn .................. ngày ........ về việc xét đơn xin gia nhập công đoàn của anh/chị ......................;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kết nạp anh/ chị ............................ là người lao động hiện đang làm việc tại bộ phận ......................... thuộc công đoàn ................... vào tổ chức công đoàn Việt Nam:

Điều 2. Anh/ chị ................... có quyền và nhiệm vụ theo quy định tại điều 3, điều 4 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Điều 3. Ban Chấp hành Công đoàn .............................. và các anh/ chị .......................chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- LĐLĐ .......

- Như điều 3

- Lưu

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Mẫu quyết định kết nạp công đoàn

Mẫu quyết định kết nạp công đoàn

Đánh giá bài viết
2 6.805
Thủ tục hành chính Xem thêm