Mẫu quyết định khiển trách

1 14

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc mẫu quyết định khiển trách để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được bản quyết định cho riêng mình nhé.

1. Định nghĩa mẫu quyết định khiển trách là gì?

Mẫu quyết định khiển trách là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc khiển trách. Mẫu nêu rõ người khiển trách, người bị khiển trách...

2. Mẫu quyết định khiển trách

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

………., ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH KHIỂN TRÁCH
Giám đốc/Trưởng chi nhánh/Trưởng phòng/Trưởng bộ phận

Công ty……………………………………..

Ông(Bà)……………………………………..

· Căn cứ vào Bộ Luật Lao động;

· Căn cứ Biên bản số …………… ngày……………………..;

· Căn cứ Nội quy lao động của Công ty ……………………..;

· Xét hành vi của nhân viên……………………………...……

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sau khi xem xét cụ thể vụ việc, hành vi của Ông(Bà)…………….. và làm việc lấy ý kiến thống nhất của các bộ phận có liên quan, tôi đưa ra nhận xét sau:

Ông (Bà)…………………..giữ chức vụ…………… ngày ……………. đã có hành vi ……………………. gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động của chi nhánh. Cụ thể:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Việc như trên, không thể được chấp nhận và tiếp diễn trong môi trường làm việc của ……………………………….. Bằng quyết định này, tôi thay mặt Ban Giám đốc công ty …………… nhắc nhở, khiển trách Ông(Bà) …………………… và áp dụng Điều …….. Nội quy công ty xử lý hành vi vi phạm bằng hình thức “Phạt tiền”.

Số tiền phạt là: ……………………(Bằng chữ: ……………………………………………….)
Điều 2: Nếu Ông (Bà) ………………………….. còn tiếp diễn hành vi trên, dựa theo Nội quy của Công ty, tôi sẽ lập Biên bản xử lý và đưa ra Hội đồng kỷ luật xem xét giải quyết.
Điều 3: Ông (Bà)…………………………. và Phó giám đốc hành chính, Phòng Hành chính nhân sự, Phòng Kế toán cùng các bộ phận có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Giám đốc/Trưởng chi nhánh

Mẫu quyết định khiển trách

Mẫu quyết định khiển trách

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 14
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm