Mẫu quyết định kiểm tra Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

1 2.851

Quyết định kiểm tra Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

Mẫu quyết định kiểm tra Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc kiểm tra Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin đoàn kiểm tra, thông tin của Đảng viên bị kiểm tra, nội dung kiểm tra... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định kiểm tra Đảng viên tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định kiểm tra Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm như sau:

ĐẢNG ỦY ................

ỦY BAN KIỂM TRA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ................

............., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH

kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với

Đồng chí ....................................................

Chức vụ: ....................................................

Đơn vị: ....................................................

- Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam (khóa X);

- Căn cứ Quyết định số ................., ngày .................... của Bộ Chính trị về việc "ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

- Căn cứ Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ …và của UBKT…..nhiệm kỳ..;. Sau khi làm việc với tổ chức đảng……

ỦY BAN KIỂM TRA ..................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Đoàn (tổ) kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí………………………………….., gồm các đồng chí:

1. Đ/c .................................................................. Trưởng đoàn (tổ trưởng)

2. Đ/c .................................................................. Thành viên

3. Đ/c .................................................................. Thành viên

.....................................................................................................................

Điều 2: Nội dung kiểm tra theo tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên (nếu là cấp ủy) (tùy thông tin về DHVP để chọn nội dung kiểm tra phù hợp).

- Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày....tháng.....năm...

Điều 3: Giao cho Đoàn (tổ) kiểm tra có nhiệm vụ lập kế hoạch về thời gian tiến hành, xác định nội dung cụ thể để xây dựng đề cương, hướng dẫn làm báo cáo giải trình theo quy định và báo cáo Ủy ban Kiểm tra …..xem xét, kết luận.

Đảng viên được kiểm tra làm báo cáo giải trình (bằng văn bản) theo nội dung kiểm tra; Các tổ chức đảng, cơ quan và đảng viên liên quan có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu yêu cầu của đoàn (tổ) kiểm tra.

Điều 4: (Cấp ủy quản lý đảng viên được kiểm tra), các tổ chức đảng có liên quan, các đồng chí có tên tại điều 1 và đồng chí (đảng viên được kiểm tra) có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- ...............

- Như điều 4

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

Mẫu quyết định kiểm tra Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

Mẫu quyết định kiểm tra Đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

Đánh giá bài viết
1 2.851
Thủ tục hành chính Xem thêm