Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên

4 34.480

Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên

Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên là mẫu quyết định của ban chấp hành Đảng ủy về việc quyết định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm nội quy, không làm tròn chức trách công việc của mình. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin của Đảng viên bị kỷ luật, thời gian thi hành quyết định xử lý, hình thức xử lý kỷ luật với Đảng viên đó. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên tại đây.

Báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên năm 2016

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị

Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW

Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên

Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên như sau:

ĐẢNG UỶ ........... ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------
Số: ............ - QĐ/......... .............., ngày....tháng....năm....

QUYẾT ĐỊNH
Thi hành kỷ luật đối với đồng chí...............................

(chức vụ đảng, nơi công tác của đảng viên bị kỷ luật)
----

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

- Xét tự kiểm điểm của đồng chí .......................... (họ và tên của đảng viên); báo cáo số ............. ngày .......... của ......... (tên tổ chức đảng báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật) và kết quả kiểm tra xem xét, đề nghị của Đoàn kiểm tra;

Đảng ủy ........................................ nhận thấy: (tóm tắt nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm của đảng viên; ghi rõ đã vi phạm quy định nào theo nội dung kết luận của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ........................................... )

ĐẢNG ỦY ...................
QUYẾT ĐỊNH

1. Thi hành kỷ luật đồng chí ............................. (họ tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên) bằng hình thức .......

2. (Tên các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyết định) và đồng chí ....................... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

  • UBKT (cấp trên)...;
  • Ban TVĐU (cấp trên)......;
  • Ban Tổ chức Đảng uỷ (cấp trên)
  • Như Điều 2;
  • Lưu HSĐU.
T/M ĐẢNG UỶ
............................

(Ký tên đóng dấu)

Đánh giá bài viết
4 34.480
Thủ tục hành chính Xem thêm