Mẫu quyết định miễn nhiệm

3 38.958

Mẫu quyết định miễn nhiệm

Mẫu quyết định miễn nhiệm chức vụ, cán bộ là mẫu quyết định của công ty ban hành về việc miễn nhiệm một chức vụ, cán bộ nào đó của công ty khi có sự đồng ý của hội đồng quản trị công ty. Mẫu miễn nhiệm lấy Luật doanh nghiệp, các điều khoản của công ty làm căn cứ để đưa ra quyết định miễn nhiệm một người nào đó. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu quyết định miễn nhiệm tại đây.

Mẫu quyết định thành lập phòng ban công ty

Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu quyết định thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn

Mẫu quyết định miễn nhiệm

Mẫu quyết định miễn nhiệm

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định miễn nhiệm như sau:

Mẫu 1: Quyết định về việc miễn nhiệm cán bộ

BỘ ................
-------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

Số: ...../QĐ-....-TCCB

........, ngày ..... tháng ..... năm 20......

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM CÁN BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ ...........................

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ .........................; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ .................... kỳ họp ngày ..../.../20....... về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ .....................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty ................... đối với ông .....................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp.........., Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ................, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và ông ................. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

Mẫu 2: Quyết định miễn nhiệm chức vụ

CÔNG TY ...............
..................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Số: .............../20....../QĐ- .............., ngày......tháng......năm........

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Miễn nhiệm chức vụ đối với Ông/Bà .............

CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ..................;

- Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty.................;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Ông/Bà ............ thôi giữ chức vụ ............. – Công ty ............... kể từ ngày ..... tháng ..... năm ..........

Điều 2: Ông/Bà .................... chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ ........................

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày.....tháng.....năm..... cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông/Bà ................ và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện)

- Lưu HCNS

CÔNG TY

 

 

Đánh giá bài viết
3 38.958
Việc làm - Nhân sự Xem thêm