Mẫu quyết định nghỉ hưu 12-HSB

Mẫu quyết định nghỉ hưu là văn bản quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo quyết định số 777/2019/QĐ-BHXH đã được VnDoc cập nhật và gửi đến các bạn nghiên cứu và tham khảo, tìm hiểu nội dung khi cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định nghỉ hưu tại đây.

1. Mẫu quyết định nghỉ hưu theo Quyết định 777/2019/QĐ-BHXH

Mẫu quyết định nghỉ hưu


.............................. (1)

Số: .................. /QĐ-...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày ...... tháng .... năm .......

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

................... (2) ..................

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số …………………………………………..

Căn cứ (3) ………………………………………………………………….;

Xét đề nghị của……………………………………………………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông (bà)………………………… Sinh ngày….../…..../…………

Mã số BHXH:

Số điện thoại di động:…………………………………………………….

Chức danh nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ: ………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………………………………….

Được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày……/…../……. ………..

Nơi cư trú khi nghỉ hưu(4): ……………………………………………....

Hình thức nhận lương hưu(5): ……………………………………………

Nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu(6): ………………………………....

Điều 2. Chế độ hưu trí đối với ông (bà)……………...…do Bảo hiểm xã hội huyện (quận)/tỉnh (thành phố)……………giải quyết theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

Điều 3. …………… (7) và ông (bà)…………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- BHXH (8)......;

- Lưu....

…………………(2)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

2. Hướng dẫn lập mẫu quyết định nghỉ hưu

(1): Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động

(2): Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.

(3): Trường hợp nghỉ hưu theo pháp luật lao động thì ghi Bộ luật Lao động, nghỉ hưu theo pháp luật cán bộ, công chức thì ghi Luật Cán bộ, công chức, nghỉ hưu theo pháp luật viên chức thì ghi Luật Viên chức; ngoài ra, nếu nghỉ hưu theo các chính sách khác của Nhà nước như giải quyết lao động dôi dư, tinh giản biên chế… thì ghi bổ sung tên văn bản quy định chính sách đó;

(4): Ghi đầy đủ số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố), tỉnh (thành phố).

(5): Ghi hình thức nhận lương hưu: Nếu nhận lương hưu bằng tiền mặt thông qua tổ chức dịch vụ BHXH thì ghi rõ: Nhận lương hưu qua tổ chức dịch vụ BHXH; nếu nhận lương hưu qua tài khoản thẻ thì ghi rõ nhận lương hưu qua tài khoản thẻ và bổ sung thông tin: Số tài khoản: ……………...… …….........…..., Ngân hàng mở tài khoàn ……………………. chi nhánh ……………;

Trường hợp không ghi hình thức nhận lương hưu thì cơ quan BHXH sẽ chi trả bằng tiền mặt thông qua bưu điện.

(6): Ghi nơi khám, chữa bệnh ban đầu do cá nhân lựa chọn theo danh mục cơ sở khám, chữa bệnh do cơ quan BHXH cung cấp; nếu thuộc đối tượng người có công với cách mạng thì ghi rõ thuộc đối tượng người có công với cách mạng sau tên cơ sở khám chữa bệnh đã đăng ký. Trường hợp không đăng ký địa chỉ nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu thì cơ quan BHXH sẽ ấn định địa chỉ nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu.

(7): Chức danh lãnh đạo các đơn vị liên quan (nếu có); trường hợp người sử dụng lao động theo quy định không có con dấu thì không phải đóng dấu.

(8): Ghi tên cơ quan BHXH tỉnh/huyện nơi nộp hồ sơ giải quyết.

3. Mẫu quyết định nghỉ hưu theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP

Mẫu quyết định nghỉ hưu

Mời các bạn theo dõi Mẫu Quyết định nghị hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội dưới đây.

……..(1)…….
-------

Số: ...../QĐ-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

….., ngày …. tháng …. năm …

QUYẾT ĐỊNH
Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

………… (1) ………………

- Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

- Căn cứ Nghị định số …./2010/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;

- Xét đề nghị của ……… (2) …..,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông (bà) ……..............………………………. Số sổ BHXH: ……………………….

Sinh ngày …… tháng ….. năm ………………………………………………………………….

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………..

Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày ….. tháng ….. năm …..

Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: ……………………………………………………………………….

Điều 2. Chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông (bà) ……………......….. do Bảo hiểm xã hội tỉnh (thành phố) ……….. giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà) ……...…. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- BHXH tỉnh (thành phố)….

- Lưu: …….

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU … (1) …
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức;

(2): Người đứng đầu đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 49.137
Việc làm - Nhân sự Xem thêm