Mẫu quyết định phân công phó thủ trưởng cơ quan điều tra tiến hành khởi tố điều tra

1 163

Quyết định phân công phó thủ trưởng cơ quan điều tra tiến hành khởi tố điều tra

Mẫu quyết định phân công phó thủ trưởng cơ quan điều tra tiến hành khởi tố điều tra là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phân công phó thủ trưởng cơ quan điều tra tiến hành khởi tố điều tra vụ án hình sự. Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định phân công phó thủ trưởng cơ quan điều tra tiến hành khởi tố điều tra như sau:

...........................................

...............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ................

....................., ngày...... tháng...... năm........

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA

TIẾN HÀNH KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

Tôi: ................................................................................................................

Chức vụ: ........................................................................................................

Căn cứ Điều 36 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Phân công ông/bà: ........................................................................................

Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan

tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự ......................................................

xảy ra tại: ......................................................................................................

Ông/bà..................................................................... có nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quy định tại khoản 1, 2 và khoản 4 Điều 36 Bộ luật Tố tụng hình sự, trừ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 Bộ luật Tố tụng hình sự. Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra không được giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi, quyết định của mình và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi, quyết định của mình.

Nơi nhận:

- VKS...............................................

- Phó Thủ trưởng CQĐT được phân công;

- Hồ sơ 02 bản.

................................................

Quyết định phân công phó thủ trưởng cơ quan điều tra tiến hành khởi tố điều tra

Quyết định phân công phó thủ trưởng cơ quan điều tra tiến hành khởi tố điều tra

Đánh giá bài viết
1 163
Thủ tục hành chính Xem thêm