Mẫu quyết định phát hành xuất bản phẩm

Mẫu quyết định phát hành xuất bản phẩm là gì? Mẫu quyết định phát hành xuất bản phẩm gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu quyết định phát hành xuất bản phẩm là gì?

Mẫu quyết định phát hành xuất bản phẩm là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phát hành xuất bản phẩm. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định phát hành... Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu quyết định phát hành xuất bản phẩm

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN...

TÊN NHÀ XUẤT BẢN...
------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: .......

......, ngày.......tháng......năm........

QUYẾT ĐỊNH
Phát hành xuất bản phẩm

GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) NHÀ XUẤT BẢN…

Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Căn cứ Thông tư số……/2020/TT-BTTTT ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Sau khi nộp xuất bản phẩm lưu chiểu (Tờ khai lưu chiểu số:................../............ ngày......... tháng......... năm..........),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phát hành xuất bản phẩm:

- Tên xuất bản phẩm :……………….…….………………………………………

- Tên tác giả:……. ; Tên dịch giả, biên dịch (nếu có);

- Số xác nhận đăng ký xuất bản:

- Quyết định xuất bản số:…………..........................ngày…..tháng……năm…….

- Số tập: …………………..; Lần xuất bản:

- Số lượng trang in (hoặc số byte dung lượng):.............trang (……..byte)

- Khuôn khổ hoặc định dạng tệp:

- Số lượng in: bản.

- Tên và địa chỉ từng cơ sở in (nếu chế bản, in tại, gia công sau in tại nhiều cơ sở in):

- Tên và địa chỉ của đối tác liên kết xuất bản (nếu có)

- Mã số sách chuẩn quốc tế - ISBN (nếu có):

- Tên và địa chỉ website đăng tải/Tên nhà cung cấp thiết bị chứa xuất bản phẩm điện tử:…….

- Giá bán in trên bìa….

Điều 2. Xuất bản phẩm tại Điều 1 được phát hành trong phạm vi:……..…….…..

Điều 3. Bộ phận phụ trách kinh doanh/Đối tác liên kết (nếu có) và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT….

GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐÔC)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu quyết định phát hành xuất bản phẩm

Mẫu quyết định phát hành xuất bản phẩm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm