Mẫu quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu

1 177

Mẫu bản quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu là gì?

Mẫu quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, thông tin danh sách nhà thầu... Mẫu ban hành theo Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Mẫu quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ____/____

___, ngày ___ tháng ___ năm _____

QUYẾT ĐỊNH1
Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu ……. [ghi tên gói thầu] thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu....[ghi tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu] thuộc dự án ………….[ghi tên dự án]

(đối với gói thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ)

[ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ]

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ....

[Nêu các căn cứ pháp lý như: Quyết định phê duyệt dự án; Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, Tờ trình của bên mời thầu; Báo cáo thẩm định của tổ thẩm định...]

Xét đề nghị của ……………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu .... thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu.... thuộc dự án.... bao gồm:

[Ghi tên đầy đủ của nhà thầu. Trường hợp áp dụng phương pháp chấm điểm phải ghi rõ số điểm và xếp hạng nhà thầu theo thứ tự từ cao đến thấp]

Điều 2. Giao ....[ghi tên đơn vị được giao] chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký….. [ghi tên đơn vị được giao] chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- ……….(……)
- Lưu: VT, BMT (....).

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
[ký tên, đóng dấu]

_______________

1 Chđầu tư sử dụng phụ lục này.

Mẫu quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu

Mẫu quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 177
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm