Mẫu quyết định phê duyệt đề án

Mẫu quyết định phê duyệt đề án là gì? Mẫu quyết định phê duyệt đề án gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu quyết định phê duyệt đề án là gì?

Mẫu quyết định phê duyệt đề án là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phê duyệt đề án. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định, thông tin đề án... Mẫu được ban hành theo Thông tư 26/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Mẫu quyết định phê duyệt đề án

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngàythángnăm

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt nội dung và dự toán đề án ...

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG*

Căn cứ Nghị định số…………………………………… của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số….;

Căn cứ Thông tư số....;

Xét đề nghị của Đơn vị ...tại Tờ trình số .../ ngày... về việc phê duyệt đề án Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính,...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung và dự toán đề án ....với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu

2. Nhiệm vụ

3. Phạm vi thực hiện đề án

4. Đơn vị chủ trì đề án

5. Sản phẩm của đề án

6. Thời gian thực hiện

7. Nội dung, khối lượng, dự toán kinh phí hạng mục công việc (Tùy loại đề án có thể chi tiết bằng phụ lục cho phù hợp)

TT

Nội dung hạng mục công việc

Đơn vị tính

Khối lượng

Đơn giá

Thành tiền

Phân kỳ kinh phí

Ghi chú

Năm...

Năm ...

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Tổng dự toán kinh phí: (bằng số ... và bằng chữ ... ) và phân kỳ thực hiện:

9. Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp.... (Loại..., khoản ...) do Bộ Tài nguyên và Môi trường bố trí theo kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm.

10. Tổ chức thực hiện

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng Đơn vị (chủ trì thực hiện đề án) và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ/ngành liên quan khác (nếu có);
- Lưu VP, Vụ TC, KH.

BỘ TRƯỞNG

*Trường hợp do Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ phê duyệt theo phân cấp, ủy quyền thì mẫu văn bản có thể được thay đổi cho phù hợp

Mẫu quyết định phê duyệt đề án

Mẫu quyết định phê duyệt đề án

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé

Đánh giá bài viết
1 20
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm