Mẫu quyết định phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Mẫu quyết định phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin là gì? Mẫu bản quyết định phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu quyết định phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin là gì?

Mẫu quyết định phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định, thông tin dự án ứng dụng...

2. Mẫu quyết định phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Cơ quan phê duyệt
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:.………

….…, ngày…tháng…năm..

QUYẾT ĐỊNH CỦA……
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN (Tên dự án)….

(TÊN CÁ NHÂN/CƠ QUAN PHÊ DUYỆT)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của…..;

Căn cứ Nghị định số…./…./NĐ-CP ngày …/……. của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Xét đề nghị của.…… tại tờ trình số….ngày…/…/… và báo cáo kết quả thẩm định của……..

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt ….(Tên dự án)…. với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư:

3. Tổ chức tư vấn lập dự án:

4. Mục tiêu đầu tư:

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

6. Địa điểm đầu tư:

7. Thiết kế sơ bộ:

a) Giải pháp thiết kế sơ bộ cần tuân thủ:

b) Giải pháp thiết kế sơ bộ cho phép chủ đầu tư được thay đổi trong bước thiết kế tiếp theo:

8. Thiết bị chính, phụ:

9. Khái toán tổng mức đầu tư của dự án:

Tổng cộng:

Trong đó:

- Chi phí xây lắp:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

10. Nguồn vốn đầu tư:

11. Hình thức quản lý dự án:

12. Thời gian thực hiện dự án:

13. Kế hoạch đấu thầu (nếu có):

14. Các nội dung khác:

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các cơ quan có liên quan;
- Lưu VT.

Cơ quan phê duyệt
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mẫu quyết định phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Mẫu quyết định phê duyệt dự án ứng dụng công nghệ thông tin

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 12
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm