Mẫu quyết định phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển

1 8

Mẫu quyết định phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu quyết định phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển là gì?

Mẫu quyết định phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, thông tin phương án... Mẫu được ban hành theo Nghị định 82/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu quyết định phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ../QĐ-CVHH…

………, ngày ….. tháng ….. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI ……..

Căn cứ Nghị định số ……./2019/NĐ-CP ngày ... tháng ……… năm 2019 của Chính phủ quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng;

Căn cứ …………………………………………………………………………………;

Xét nội dung phương án phá dỡ tàu biển gửi kèm văn bản đề nghị số ………..ngày………tháng………năm 20…….. của (Tên cơ sở phá dỡ tàu biển);

Theo đề nghị …………………………………………………………………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển của tàu biển có thông số chính như sau:

1. Tên tàu: ...................................................................................................................

2. Số IMO: ..................................................................................................................

3. Loại tàu: ..................................................................................................................

4. Trọng tải toàn phần (DWT): ......................................................................................

Điều 2. Tàu biển nêu trên được phép vào (Tên cơ sở phá dỡ tàu biển) để thực hiện phá dỡ. Cơ sở phá dỡ tàu biển có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện phá dỡ theo đúng phương án phá dỡ tàu biển được phê duyệt

2. Đóng các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan căn cứ quy định của Quyết định này và các quy định có liên quan của pháp luật để tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ trong khu vực cảng biển ………………………….

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng phòng Pháp chế, Thanh tra, Chủ cơ sở phá dỡ tàu biển, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục HHVN;
- Các Sở: …..;
- Cục Hải quan …;
- …;
- Lưu: VT, …(…b).

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu quyết định phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển

Mẫu quyết định phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm