Mẫu quyết định sa thải nhân viên Quyết định sa thải nhân viên

Giới thiệu

Mẫu quyết định sa thải nhân viên

Mẫu quyết định sa thải nhân viên là mẫu quyết định của cơ quan, doanh nghiệp về việc sa thải một nhân viên nào đó do vi phạm nội quy lao động mà doanh nghiệp đã đặt ra. Mẫu nêu rõ thông tin của nhân viên bị sa thải, lý do sa thải nhân viên, nghĩa vụ và quyền lợi của nhân viên khi bị sa thải... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định sa thải nhân viên tại đây.

Mẫu quyết định về việc điều động cán bộ

Mẫu quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng

Mẫu quyết định buộc thôi việc

Mẫu quyết định sa thải nhân viên

Mẫu quyết định sa thải nhân viên

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định sa thải nhân viên như sau:

 CÔNG TY……………………….

Số: ……………………..

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------ 

Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

 QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

(V/v: Sa thải ông (bà) .....................)

- Căn cứ qui định tại Bộ Luật lao động nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Nội qui lao động và các qui định của Công ty TNHH .....................

- Căn cứ kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động ông (bà) ..................... ngày .......-.....-20.....

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH...........
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sai phạm và hình thức kỷ luật ông (bà) .............................

Ông (bà) ................................. là ................................................. của Công ty TNHH ......

Theo kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động tiến hành ngày ....-......-20..........., Công ty ...... kết luận trong thời gian làm việc tại công ty, ông (bà) ......................... đã có những sai phạm sau đây:

1. Lạm dụng và lợi dụng ngân sách bán hàng của công ty, chi tiêu phung phí, sai mục đích, vi phạm chính sách về quản lý tài chính của công ty.

2. Hứa thưởng cho nhân viên bán hàng sai nguyên tắc và vượt quá thẩm quyền.

Những sai phạm trên của ông (bà) ........................................... đã gây cho công ty nhiều thiệt hại về vật chất, ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Giá trị thiệt hại do sai phạm của ông (bà) ................................ gây ra ít nhất ..................... triệu đồng.

Do vậy, công ty ................................ quyết định áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với ông (bà) ..............................

Điều 2: Hiệu lực của quyết định

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mọi quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan của ông (bà) ....................................... được công ty giải quyết đến ngày ..........-..........-..................

Chậm nhất trước ngày .......-........-........., ông (bà) ..................................... có trách nhiệm bàn giao công việc, giấy tờ sổ sách cho công ty, hoàn trả lại công ty những tài sản mà công ty giao cho ông (bà) sử dụng làm việc trước đây (laptop).

Ông (bà) ............................. và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành theo quyết định này, thực hiện và hoàn tất các thủ tục hành chính, pháp lý theo đúng qui định của pháp luật.

Nơi nhận:

• Ông (bà) .............

• Ban giám đốc công ty (lưu).

• Phòng hành chính, nhân sự (lưu, 2 bản).

• Sở LĐTBXH TP.HCM (báo cáo).

TM. CÔNG TY TNHH .............
TỔNG GIÁM ĐỐC (đã ký)

 

 

 

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu quyết định sa thải nhân viên để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự