Mẫu quyết định sa thải

Mẫu quyết định sa thải

Mẫu quyết định sa thải là mẫu quyết định cử doanh nghiệp, cơ quan về việc sa thải một lao động, nhân viên nào đó vì đã vi phạm kỷ luật lao động của công ty, doanh nghiệp. Mẫu quyết định lấy Bộ Luật lao động, nội quy lao động của công ty làm căn cứ, nêu rõ thông tin của người bị sa thải... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định sa thải tại đây.

Mẫu biên bản xét kỷ luật lao động

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

Mẫu đơn đề nghị ký hợp đồng lao động lương khoán

Mẫu quyết định sa thải

Mẫu quyết định sa thải

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định sa thải như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH
----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:........./QĐKL/.......

................, ngày.....tháng.....năm.....

QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Về việc: Sa thải Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A

- Căn cứ qui định tại Bộ Luật lao động nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Nội quy lao động và các qui định của Công ty …………………………

- Căn cứ kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A, ngày ___ tháng ___ năm___

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sai phạm và hình thức kỷ luật Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A

Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A hiện đang công tác và giữ chức vụ: ……… tại công ty Cổ phần/TNHH …………………

Theo kết quả phiên họp xử lý kỷ luật lao động ngày ___ tháng ___ năm ___, Công ty Cổ phần/TNHH …….kết luận trong thời gian làm việc tại công ty, Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A đã có những sai phạm sau đây:………………………………………………………

Do vậy, công ty Anta quyết định áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A

Điều 2: Hiệu lực của quyết định

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Mọi quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan của Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A được công ty giải quyết đến ngày ___tháng ___ năm___.

Chậm nhất trước ngày ___tháng ___ năm___, Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A có trách nhiệm bàn giao công việc, giấy tờ sổ sách cho công ty, hoàn trả lại công ty những tài sản mà công ty giao cho ông sử dụng làm việc trước đây.

Ông/Bà Nguyễn Văn/Thị A và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành theo quyết định này, thực hiện và hoàn tất các thủ tục hành chính, pháp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

• Ông/Bà ...........................

• Ban giám đốc công ty (lưu).

• Phòng hành chính, nhân sự (lưu, 2 bản).

• Sở LĐTBXH TP.... (báo cáo).

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Đánh giá bài viết
3 5.884
Việc làm - Nhân sự Xem thêm