Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

28 188.675

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

Mẫu quyết định tăng lương được sử dụng khi xét thấy năng lực và thâm niên làm việc của nhân viên đã đạt được mức độ nào đó hay có thành tích xuất sắc trong công việc thì chắc chắn vấn đề đầu tiên bạn nghĩ đến là tăng lương cho nhân viên đó. VnDoc.com xin giới thiệu cho bạn mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên với những thông tin phù hợp cho nhiều loại hình doanh nghiệp. Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

Giấy đề nghị tăng lương

Những điều cần tránh khi đề nghị tăng lương

Quyết định tăng lương cho nhân viên

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

Mời các bạn tham khảo nội dung cơ bản của mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên:

Mẫu 1

 CÔNG TY……………………….

Số: …………………….......

 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        ------------------------ 

Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Về việc tăng lương cho nhân viên

TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty …..

- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………ngày …. tháng …..năm ….. về việc thành lập Công ty …………

- Căn cứ Điều lệ Công ty……………………................................................................................................

- Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Kể từ ngày…… tháng …… năm ……., mức lương của Ông/Bà …….........................…… sẽ là: ….…. (Bằng chữ:...........).

Điều 2: Các Ông/Bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà...............……. căn cứ quyết định thi hành.

     Nơi nhận:

- TỔNG GIÁM ĐỐC
- Như Điều 2
- Lưu HS, HC

    CÔNG TY…………………

 

Tổng Giám đốc

Mẫu 2

CƠ QUAN...................
CÔNG TY.....................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------
Số: ............/QĐ - ........ .........., ngày......tháng.....năm.....

QUYẾT ĐỊNH
V/v tăng lương.....................................

Giám đốc điều hành công ty...........................

- Căn cứ quyết định số ..........v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày.............;

- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số..................

- Căn cứ quy chế lương của công ty.

- Căn cứ hợp đồng lao động số ....., ngày .... tháng .... năm ....;

- Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ................ đối với sự phát triển của Công ty

- Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày ........ tháng ......... năm ......., mức lương của Ông/Bà ............ sẽ là: ........... (Bằng chữ).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà....... căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

TỔNG GIÁM ĐỐC

Như Điều 2

Lưu HS, HC

CÔNG TY.....................
Giám đốc điều hành

 

 

Đánh giá bài viết
28 188.675
Việc làm - Nhân sự Xem thêm