Mẫu quyết định tăng lương

7 80.616

Quyết định tăng lương cho nhân viên

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên được ban hành để phù hợp với chế độ lương, thưởng trong các doanh nghiệp. Thông qua mẫu văn bản này, bạn sẽ chủ động hơn trong việc đề xuất lương thưởng cho nhân viên trong doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên tại đây.

Bản khai tóm tắt thành tích cá nhân, đề nghị tặng thưởng

Biểu điểm đánh giá thành tích nhân viên

Bản khai thành tích hoạt động của cán bộ công đoàn

Mẫu báo cáo kết quả công việc

Mẫu quyết định tăng lương để các bạn tham khảo như sau:

Quyết định tăng lương
Mẫu quyết định tăng lương cho Nhân viên

Nội dung cụ thể của Mẫu quyết định tăng lương cho Nhân viên có sự phê duyệt của Tổng giám đốc như sau. Mời các bạn nghiên cứu, xem và áp dụng:

 CÔNG TY……………………….

Số: ……………………..

 

              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           ------------------------ 

                                        Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Về việc tăng lương cho Nhân viên

TỔNG GIÁM ĐỐC
Công ty …..

- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………ngày …. tháng …..năm ….. về việc thành lập Công ty …………......

- Căn cứ Điều lệ Công ty……………………..

- Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Kể từ ngày……tháng……năm……., mức lương của Ông/Bà …………......................sẽ là:…….............. (Bằng chữ:........................................................................................................................).

Điều 2: Các Ông/Bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà…............…. căn cứ quyết định thi hành.

         Nơi nhận:

- TỔNG GIÁM ĐỐC
- Như Điều 2
- Lưu HS, HC

       CÔNG TY…………………

 

Tổng Giám đốc

7 80.616
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu quyết định tăng lương để xem.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm