Mẫu quyết đinh thành lập Ban chỉ đạo Hội thi giáo viên dạy giỏi

Quyết định thành lập ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi

Mỗi năm các trường từ mầm non tới THPT đều tổ chức thi giáo viên dạy giỏi nhằm khích lệ tinh thần thi đua dạy học của các thầy cô giáo. Mẫu quyết đinh thành lập Ban chỉ đạo Hội thi giáo viên dạy giỏi là mẫu cần thiết trong quá trình tổ chức hội thi.

Nội dung của quyết đinh thành lập Ban chỉ đạo Hội thi giáo viên dạy giỏi

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO…..

TRƯỜNG………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……….

….….., ngày…. thángnăm…..

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi

Năm học…………

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG………..

Căn cứ Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo viên thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số………ngày…..tháng….năm….của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố……về Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung học cơ sở và Trung học phổ thông cấp trường và cấp quận, huyện năm học……..;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường năm học…….., gồm các ông (bà) có tên sau:

  • Bà……………… Hiệu trưởng Trưởng ban
  • Bà………………. Phó hiệu trưởng Phó trưởng ban
  • Bà………………. Thư ký Hội đồng Thư ký
  • Ông…………….. Chủ tịch Công đoàn Thành viên
  • Bà………………. Tổ trưởng tổ Xã hội Thành viên

Điều 2. Ban tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường năm học……..có nhiệm vụ xây dựng nội dung, kế hoạch, tổ chức và điều hành toàn bộ các hoạt động của Hội thi theo quy định của Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo viên thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 1;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Mẫu quyết đinh thành lập Ban chỉ đạo Hội thi giáo viên dạy giỏi

Mẫu quyết đinh thành lập Ban chỉ đạo Hội thi giáo viên dạy giỏi

Đánh giá bài viết
1 1.368

Video đang được xem nhiều

Giáo dục - Đào tạo Xem thêm