Mẫu quyết định thành lập Ban nữ công

1 3.097

Thủ tục thành lập ban nữ công

Ban nữ công các cấp là ban tham mưu cho ban chấp hành công đoàn, là tổ chức của giới nữ trong tổ chức công đoàn, thực hiện quyền đại diện cho lao động nữ. Mẫu quyết định thành lập Ban nữ công là biểu mẫu cần thiết trong thủ tục thành lập Ban nữ công.

Nội dung của mẫu quyết định thành lập Ban nữ công

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG……

CĐCS …………………………………………

Số: /QĐ-CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….…., ngày …… tháng…… năm 20……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Nữ công quần chúng

Nhiệm kỳ …………………………………………………

BAN CHẤP HÀNH CĐCS

- Căn cứ điều 35, 36 chương VI Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Điều 25, chương VI hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Xét đề nghị của các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận hoặc công đoàn cơ sở thành viên về việc đề cử nhân sự tham gia Ban Nữ công quần chúng công đoàn cơ sở; Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành được thông qua ngày……… tháng……… năm 20………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Ban Nữ công quần chúng CĐCS ………………….…..……nhiệm...............kỳ………………….………………….gồm các thành viên có tên sau :

  • Trưởng ban..............................
  • Phó ban...................................
  • Ủy viên....................................

Điều 2. Ban Nữ công quần chúng công đoàn cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Điều 3. Ban Nữ công quần chúng công đoàn cơ sở ……………………………………… và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như điều 3 (để thực hiện)

- Lưu.

TM. BAN CHẤP HÀNH

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu quyết định thành lập Ban nữ công

Mẫu quyết định thành lập Ban nữ công

Đánh giá bài viết
1 3.097
Thủ tục hành chính Xem thêm