Mẫu quyết định thành lập chi bộ

1 13.553

Mẫu quyết định thành lập chi bộ cơ sở

Mẫu quyết định thành lập chi bộ là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thành lập chi bộ cơ sở. Mẫu bản quyết định nêu rõ thông tin chi bộ được thành lập, thành viên của chi bộ, người thi hành quyết định... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định thành lập chi bộ cơ sở tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định thành lập chi bộ cơ sở như sau:

ĐẢNG BỘ ....................

ĐẢNG ỦY ...............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

............., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Chi bộ .................

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng.

- Căn cứ ..........................................................................................................

Theo đề nghị của văn phòng Đảng ủy;

ĐẢNG ỦY .............

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Chi bộ ...............................................................................

Điều 2: Chỉ định Chi ủy nhiệm kỳ .............. của Chi bộ ............. gồm các đồng chí:

........................................................................................................................

Điều 3: Chi ủy Chi bộ ............. có trách nhiệm tổ chức sinh hoạt chi bộ theo quy định, phân công Đảng viên theo dõi và phát triển Đảng viên tại

Điều 4: Văn phòng Đảng ủy và các đồng chí có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- .....................

- .....................

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

Mẫu quyết định thành lập chi bộ cơ sở

Mẫu quyết định thành lập chi bộ cơ sở

Mời bạn đọc tham khảo thêm mẫu quyết định tách chi bộ

Đánh giá bài viết
1 13.553
Thủ tục hành chính Xem thêm