Mẫu quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động

Mẫu quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động

Mẫu quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động là mẫu bản quyết định được các đơn vị lập ra để quyết định về việc thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động trong Bộ Quốc phòng. Mẫu quyết định nêu rõ thành viên của đoàn điều tra. Mẫu quyết định ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động tại đây.

Đơn đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động

Mẫu báo cáo nhanh tai nạn lao động chết người

Công văn đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp

Mẫu quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động

Mẫu quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động như sau:

PHỤ LỤC III
MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2017/TT-BQP ngày 04 tháng 01 năm 2017)

Đơn vị ..................(1)....
.................(2).......
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ........../QĐ ............, ngày....tháng....năm.....

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động

.................................................(2)..........................

Căn cứ Thông tư số ............/2016/TT-BQP ngày.......tháng......năm.......... của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động trong Bộ Quốc phòng

Xét đề nghị của ...............................................(3).....................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động ............(2)........................................

Gồm các đồng chí có tên dưới đây:

1. .........................................................................................................................;

2. .........................................................................................................................;

3. .........................................................................................................................;

Điều 2: Đoàn điều tra tai nạn lao động có trách nhiệm tiến hành điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại ..................................................... hồi .... giờ ..... phút, ngày ..... tháng.... năm ..... theo Thông tư quy định khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động trong Quân đội.

Điều 3: Thủ trưởng .....(3)...., các đồng chí có tên tại Điều 1, các đơn vị và cá nhân có liên quan đến vụ tai nạn lao động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

Thủ trưởng.............(2)..........
(Chữ ký và đóng dấu)

(1) Đơn vị cấp trên trực tiếp;

(2) Đơn vị ra quyết định thành lập đoàn điều tra;

(3) Cơ quan đề nghị thành lập đoàn điều tra.

Đánh giá bài viết
1 1.115
Bộ đội - Quốc phòng - Thương binh Xem thêm